Get Adobe Flash player

PASLAUGOS

 
LOPŠELIO-DARŽELIO DIETISTĖ:
 • Suteikia pirmąją medicinos pagalbą;
 • Iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų gautą informaciją apie vaiko sveikatą įtraukia į vaiko sveikatos bylą;
 • Tvarko kitą medicininę dokumentaciją;
 • Prižiūri higienos normų ir taisyklių laikymąsi ikimokyklinėje įstaigoje;
 • Kontroliuoja vaikų darbo ir poilsio režimo organizavimą, maitinimą, fizinį krūvį kūno kultūros užsiėmimuose;
 • Analizuoja vaikų sergamumą;
 • Dalyvauja vaikų sveikos gyvensenos ugdyme, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos priežiūros įstaiga ir kt.;


LOGOPEDAS:
 • Logopedas teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
 • Išsiaiškina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų pobūdį;
 • Numato korekcijos būdus ir priemones, siekiant užkirsti kelią galimoms mokymosi negalėms atsirasti;
 • Organizuoja individualias ir grupines korekcinio darbo pratybas įvairiems kalbos sutrikimams šalinti;
 • Teikia metodinę pagalbą pedagogams, vaikų tėveliams.


  VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

  - rūpinasi, kad kuo anksčiau būtų aptinkami pavojai susiję su vaikų saugumu darželyje;

  - teikia paramą vaikams iš socialinės rizikos grupės šeimų;

  - analizuoja vaikų, pedagogų ir vaikų tarpusavio santykių problemas;

  - atlieka vaikų, turinčių kalbos ir komunikavimo sutrikimų pirminį įvertinimą;

  - analizuoja specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų problemas ir siūlo tėvams juos įvertinti pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.


   VAIKO GEROVĖS KOMISIJĄ SUDARO:

  Pirmininkė - Ramunė Čigienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

  Pavaduotoja - Nijolė Bičkuvienė, logopedė

  Nariai:

  Eglė Budrytė, dietistė

  Ilona Čingienė, auklėtoja

  Renata Čenkuvienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė


  2014 m. kovo 18 d. darželyje vykusiame Vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvavo Biržų miesto seniūnijos socialinė darbuotoja Eugenija Anilionienė. Ji informavo su kokiomis problemomis susiduriama socialinės rizikos šeimose ir kokia pagalba joms yra teikiama. Posėdyje dalyvavusios grupių auklėtojos išsakė savo pastebėjimus apie vaikų iš probleminių šeimų asmens higienos ir savitvarkos įgūdžius, atsiskaitymo už darželį iškylančias problemas. Buvo aptarta galimybė pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Biržų miesto seniūnija.

  E. Anilionienė aplankė vaikus iš socialinės rizikos šeimų ir maloniai su jais pabendravo. Apžiūrėjo jų darbelius, piešinukus.