Get Adobe Flash player

užmokesčio lengvatų taikymas

                                                                     

INFORMACIJA TĖVELIAMS

ATLYGINIMO DYDIS UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ĮSTAIGOJE

 

       Vadovaujantis Biržų lopšelio-darželio "Drugelis" direktoriaus  2014 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-69 „Dėl atlyginimo dydžio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Biržų lopšelyje-darželyje "Drugelis" nustatymo" nustatomas atlyginimo dydis už vaikų išlaikymą:

1. Ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse (nuo 1 iki 3 metų)

  • Pusryčiai – 0,43 Eur 
  • Pietūs – 0,70 Eur 
  • Vakarienė – 0,43 Eur 

      Iš viso už dieną – 1,56 Eur. 

      Vaikai gali valgyti tik pietus – moka 0,70 Eur; tik pusryčius ir pietus arba pietus ir vakarienę – moka 1,13 Eur.

2. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse (nuo 3 iki 6 metų)

  • Pusryčiai – 0,43 Eur 
  • Pietūs – 0,87 Eur 
  • Vakarienė – 0,43 Eur     

      Iš viso už dieną - 1,74 Eur.

      Vaikai gali valgyti tik pietus – moka 0,87 Eur; tik pusryčius ir pietus arba pietus ir vakarienę - moka 1,30 Eur.

3. Už kiekvieną lankytiną dieną nustatomas 0,35 Eur dydžio atlyginimas įstaigos reikmėms. Šio atlyginimo dydis nepriklauso nuo to, kiek valandų per dieną vaikas praleidžia įstaigoje.


ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ LENGVATŲ TAIKYMAS IR TAM BŪTINŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

1. Atlyginimo už vaikų maitinimą nemoka tėvai (globėjai, rūpintojai):

1.1. jei vaiko šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus iš Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus įrodančius dokumentu (pažyma teikiama kas tris mėnesius);

1.2. jei vaikas nelanko grupės dėl ligos ir savaitę po jos, pateikus gydytojo pažymą;

1.3. vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) kasmetinių atostogų metu, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

1.4. vasaros mėnesiais (birželio- rugpjūčio), pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymus;

1.5. vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) priverstinių nemokamų atostogų bei ne darbo laiku, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nuolat dirba pamainomis, nuolat turi laisvas dienas, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą;

1.6. mokinių atostogų metu (jeigu ikimokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje) bei  priešmokyklinio ugdymo grupės vaikų atostogų metu, pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;

1.7. jei įstaiga (grupė) uždaryta dėl higienos normų pažeidimo, karantino, epidemijos;

1.8. pagal priešmokyklinio ugdymo programą ugdomi vaikai, kuriems ugdymo laikotarpiu pagal Socialinės paramos mokiniams įstatymą Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus sprendimu yra paskirtas nemokamas maitinimas.

2. Tėvams (globėjams, rūpintojams) atlyginimas už vaikų maitinimą mažinamas 50 procentų:

2.1. jei vaikas turi tik vieną iš tėvų (vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu be žinios, nežinia, kur esančiu, neveiksniu ar atlieka bausmę įkalinimo įstaigoje, vienam iš tėvų laikinai arba neterminuotai apribota valdžia), pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

2.2. jei šeima augina 3 ir daugiau vaikų (vaikai iki 18 metų ir vyresni, jei mokosi dieninėse visų tipų mokyklose, pateikus šeimos sudėties pažymą iš seniūnijos ir pažymą iš mokymo įstaigos;

2.3. jei vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje vienas iš tėvų mokosi mokymo įstaigos dieniniame skyriuje, pateikus mokslo įstaigos pažymas apie mokslo tęsimą rugsėjo ir vasario mėnesiais;

2.4. jei vaiko tėvas (ar vienas iš tėvų) atlieka karinę tarnybą, pateikus tai patvirtinančią pažymą.

3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dokumentus, reikalingus atlyginimo už maitinimą lengvatai gauti, kartu su prašymu taikyti lengvatą, pateikia priimant vaiką į grupę arba pasikeitus aplinkybėms. Jie atsako už pateikiamų dokumentų teisingumą. Jei tėvai (globėjai) laiku nepateikia reikiamų dokumentų, atlyginimas skaičiuojamas bendrąja tvarka.

4. Lengvatos taikymas įforminamas įstaigos direktoriaus įsakymu.

5. Atlygis už vaikų maitinimą ir atlygis įstaigos reikmėms mokamas už praėjusį mėnesį ir turi būti sumokėtas iki einamo mėnesio 20 dienos.

6. Atlyginimo skolos iš tėvų (globėjų, rūpintojų) išieškomos Lietuvos respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.